پروژه ها
بخشی از تعهدات ما

تعهد ما به ارزشهای بنیادین مانند کیفیت، ایمنی و محیط زیست زیربنای استراتژی های پیشرفت ما را تشکیل می دهد و سوابق ما در اجرای پروژه های موفق در مشارکت با شرکتهای دیگر در صنعت ساخت کشور کم نظیر می باشد. باور داریم که با تمرکز بر روی اصول مهم پیش گفته، همچنان در صنعت ساخت پروژه های زیربنائی کشور جزء شرکتهای مطرح و پیشرو باقی خواهیم ماند و آماده ایم تا همچون گذشته در برآورده ساختن انتظارات و نیاز کارفرمایان کشور تعهد خود را به عالی ترین وجه ایفا نمائیم.

15

تعداد پروژه تحویلی

بیش از چهار سال از عمر شرکت ساختمانی چلیک پی در صنعت مهندسی و ساخت گذشته است و اکنون نام این شرکت اعتماد و کیفیت را در اذهان متبادر می سازد. لذا ما در خانواده چلیک پی مسئولیت حفظ چنین نام و اعتباری را امروزه، بیش از پیش بر شانه های خود احساس می کنیم.

45665

جمع زیر بنای تحویلی

میزان کل زیر بنای پروژه هایی که با موفیت به تمام رسیده است.

This post is also available in: English